Les presents condicions generals s’apliquen a les reserves tramitades mitjançant la pàgina web cruceroscostadecalvia.es (d’ara endavant la “Web”) i constitueix un contracte entre Vostè (d’ara endavant “el Client”) i: CRUCEROS COSTA DE CALVIA, S.A. (d’ara endavant CCC) amb domicili social en: Avinguda Magalluf, 10 Local 1, 07181 Calvia . (Illes Balears) CIF A07266505, inscrita en el Registre Mercantil de Palma, Foli 118, Tom 704, Llibre 616, Secció 3a , Fulla PM-16201, inscripció 1a – Oficina: Carrer Caravel-la, 10 Local 1 – (07181, Calvia, Illes Balears) Contacte i horari d’Oficina: 10.00 – 15.00 Tel: 971 131211

La sol·licitud i la tramitació de reserves en aquesta Web, suposen l’acceptació plena i incondicional de l’avís legal, de les condicions d’Ús i de la política de privacitat de la Web, juntament amb les condicions particulars i les presents condicions generals de la contractació, en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d’aquestes condicions, abans de sol·licitar o formalitzar la seva reserva i cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment parteix d’aquestes condicions generals.

REGULACIÓ JURÍDICA

Les presents condicions generals estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com tota la normativa turística que resulti d’aplicació i, subsidiàriament, el Codi Civil i el Codi de Comerç.

CLAUSULAT
La formalització de reserves a través de la Web està subjecta a les següents clàusules:

1.Manifestacions: El Client manifesta:

a) Ser major d’edat i disposar de plena capacitat per a formalitzar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben en la Web.
b) Que les dades subministrades quan formalitza la reserva són veritables i complets.
c) Que confirma la reserva sol·licitada i especialment les dates indicades i el nombre de persones.

Accés a la Web:L’accés a aquesta pàgina Web és responsabilitat del Client.

Reserva:

3.1. En la reserva s’inclouen els serveis detallats segons les condicions de la tarifa estipulades en el formulari de compra. Aquestes condicions particulars juntament amb les presents condicions generals hauran de ser acceptades per vostè abans de formalitzar la reserva. El contracte podrà validar-se en castellà i en els altres idiomes disponibles en la web. En cas de discrepància entre les versions traduïdes de les presents condicions, prevaldrà la versió castellana.

3.2. El Client accepta que CCC no assumeix obligació ni cap responsabilitat respecte d’aquells serveis que no presti directament. CCC tampoc es responsabilitza de la pèrdua de l’embarcament per part de clients si aquesta es produeix per negligència dels propis passatgers i/o de manera aliena a la voluntat de CCC, fins i tot si fossin motivades per causes alienes a la pròpia voluntat dels clients, per la qual cosa aquests no tindran dret a devolució de l’import (o part del mateix) i/o cap indemnització.

3.3. Els passatgers menors de 18 anys hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult.

3.4. Tot comportament del Client durant l’excursió que sigui contrari als bons costums i a l’ordre públic o que constituís una molèstia per a la resta dels participants (per exemple, mala conducta, estat de salut, ebrietat, manera d’obrar, etc.) facultarà a CCC per a cancel·lar la reserva i instar el Client que abandoni l’excursió. Aquesta cancel·lació no donarà lloc a cap mena d’indemnització ni reemborso de les quantitats que ja pagades pel Client.

3.5. Reserves en línia: El procés de formalització de les reserves en línia segueix els següents

Pas 1. Formulari de compra. Elecció dels serveis, dades personals i acceptació de les condicions legals.
Pas 2. Pagament.
Pas 3. Confirmació.

Una vegada realitzada la reserva s’enviarà una confirmació per correu electrònic a l’adreça de contacte proporcionat pel Client. La reserva quedarà arxivada electrònicament.

3.6. Correcció d’eventuals errors en la introducció de les dades de la reserva: en l’email de confirmació que rep el Client, es recapitularan les dades de la reserva. En cas de detectar eventuals errors, els usuaris hauran de sol·licitar immediatament les oportunes correccions a CCC, enviant un email a: cruceroscostadecalvia@telefonica.net

Preu i pagament:
4.1. Les condicions, el preu dels serveis i els mètodes de pagament acceptats, són els que es determinen expressament en la pàgina en la qual vostè realitza la reserva. Tret que s’indiqui una altra cosa en el formulari de compra, el preu de l’excursió únicament inclou el transport d’anada i/o volta de passatgers, així com el possible transport de bicicletes en cas que es contracti.

4.2. Les promocions i ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei. CCC no es responsabilitza del contingut de qualsevol tipus de material promocional editat per tercers, encara que el mateix hagi estat facilitat/lliurat al client per personal de CCC.

4.3. Excepte indicació específica en sentit contrari, els preus que s’indiquen en la Web són Preus Venda al Público, IVA inclòs. La transacció s’efectuarà en EUROS, sigui com sigui l’origen del Client.

Modificació o cancel·lació de les reserves:Tret que s’especifiqui una altra cosa en les condicions de la tarifa estipulades en la pàgina des de la qual formalitza la reserva, s’aplicaran les següents condicions de cancel·lació:
Les reserves d’excursions realitzades i pagades amb antelació podran anul·lar-se amb dret a la devolució de l’import pagat prèvia deducció de les despeses de cancel·lació (indicada com a percentatge del preu pagat) segons la següent relació:

Anul·lacions amb una antelació mínima de fins a 3 dies: 0% (sense despeses)
Anul·lacions amb una antelació mínima de 24 hores: 20%
Anul·lacions sense previ avís (“no-xous”): 100%
Se l’informa expressament que, per la naturalesa dels serveis objecte de contractació no li assisteix el dret de desistiment assenyalat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Si es produís una anul·lació d’una excursió motivada per força major i/o per causes alienes a la voluntat de CCC, el Client amb reserva pagada tindrà dret a la devolució de l’import pagat, sense dret a cap indemnització addicional.

Nul·litat de les clàusules:Si una o diverses de les clàusules incloses en aquestes condicions generals, fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta afectarà només aquesta disposició o a aquella part que hagi estat així declarada, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa afectada, per no posada.
Acceptació:La sol·licitud i la formalització de la reserva impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions generals, considerades com a part integrant de la reserva i completada amb les condicions de la tarifa i la legislació específica aplicable, són expressament acceptades per vostè.
8. Llei aplicable i fur competent: El contracte actual, es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents atès el domicili de CCC, renunciant expressament el Client al seu fur propi si el tingués.

© Copyright - Cruceros Costa de Calvia, S.A. 2024